Гаранция и рекламации

(чл. 119) Търговската гаранция на всички стоки не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от чл.112 – чл.115 от ЗЗП и независимо от търговската гаранция, фирмата отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл.112 – чл.115 от ЗЗП:
При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

  1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
  2. значимостта на несъответствието;
  3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба в рамките на 30 дни, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
След изтичане на този срок, потребителят има право да претендира за възстановяване на заплатената от него сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Когато потребителят не е удовлетворен от привеждането на потребителската стока с договора за продажба, той има право на избор между една от следните възможности:

  1. възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената;

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
Фирмата е длъжна да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворила три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на 2 години, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Потребителят може да претендира за несъответствие на стоката с договореното в срок от 2 години, считано от покупката на стоката.

Във връзка с чл. 181 от ЗЗП ви информираме, че електронната връзка към платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) е: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=BG

Рекламации

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация (да упражни правото си на гаранция) в срок от 2 години.

След като заявката за рекламация бъде обработена и се провери дали действително гаранцията покрива тази стока, тя ще бъде поправена, заменена или ще подлежи на възстановяване на заплатената сума, съгласно настоящите условия.

Фирмата запазва правото си да не удовлетвори рекламации, за които след обработката им е установено, че не попадат в обхвата на законовата гаранция. Съответните ще бъдат върнати на клиента с Констативен протокол за отказ със становище.

To Top